هیتـر گـازی فـن دار شرکت انرژی

ایمنـی:
امکان تامین هوا یا حتراق ازخارج محیط
تخلیه اجباری ومطمئن محصولات احتراق از دودکش با اگزوستفن
کنترل عملکرد آنی دودکش با سنسور فشار نصب شده روی اگزوستفن
کنترل جریان گازبا شیربرقیتماماتوماتیکازتولیدکنندهمعتبراروپایی
نظارتبرتشکیلشعله
مجهزبهسنسوردمایحدیوعدمافزایشدمایمبدلحرارتی
نظارتبرعدمبرگشتشعلهباسنسورحرارتی نوع جدیدمشعل با راندمان بالا ()In-shot
اطمینانازبازبودنمسیرمبدل حرارتی و دودکش با جریان هوا قبل و بعد از روشن شدن
مشعل (جریان هوای پیش تخلیه و پس تخلیه)
آسـایش :
گرمایش سریع با استفاده از پرتابه و گردش مناسب هوا بوسیله فن آکسیال
امکانکنترلاتوماتیک(یادستی)مشعلIn-shot
اشتعالاتوماتیکبااستفادهازبردالکترونیکیوجرقهزنخودکار
صدایکارکردکمبافنکمصداومشعلIn-shot
ترموستاتمحیطیو پنلکنترل
قابلیتتنظیمپرههایتنظیمهوادهی
تاخیردرراهاندازیفنپسازمشعلوعدموزشبادسردداخلمحیط
راندمـان:
راندمانحرارتی% ۸۱
افزایشسطححرارتیبااستفادهازمبدلحرارتیلولهای()Tubular
دوامبالاوکاهشخوردگیبااستفادهازآلومینایزاستیل()Aluminized steelدرمبدلحرارتی
بازدهاحتراقبالابااستفادهازمشعلهایجدید In-shotبرایهرمبدلحرارتی
تنظیمهوایاضافی()Excess airبرایاحتراقبااگزوستفن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *