1,994,700 تومان

گرمایش موضعى دور تا دور محصول ( ۳۶۰درجه)
مناسب براى فضاهاى با تهویه کافى
مجهز به کاربراتور و شیر برقى

بخارى کارگاهى نفتی گازوئیلی ۲۵۰ / ۴۵۰

1,994,700 تومان