تا ٪۳۰خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل
راندمان خنکى بالاى
٪۸۳
کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنى (
RCCBسیستم محافظت از جان ) و کلید قطع دو قطب
عمر طولانى پد سلولزى (با سختى آب معمول ۳تا ۵سال)
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى
خود ایستایى پد سلولزى در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکى