راندمان خنکى بالاى٪ ۸۳
تا
٪۳۰خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل
راهکار سرمایشى مناسب از نظر فنى و اقتصادى در مقایسه با ایرواشر
عمر طولانى پد سلولزى ( با سختى آب معمول حدود ۳تا ۵سال )
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى
امکان کانال کشى هوا  (تا طول حدود ۲۰متر )
ثابت ماندن راندمان خنکى در طول فصل