راندمان خنکى ( سرمایش ) بالاى ٪ ۸۳
تا
٪۳۰خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى
عمر طولانى و خود ایستایى پد سلولزى
کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنى (
RCCBسیستم محافظت از جان ) و کلید قطع دو قطب
راندمان حرارتى ( گرمایش ) بیش از
٪ ۸۳
ایمنى بالا ، ترموستات کنترل فن و ترموستات حدى و شیر کنترل گاز دو مرحله اى ( ساخت
SITایتالیا )
کنترل کیفیت هوا و صرفه جویى در مصرف سوخت با کانال برگشت و هواى تازه، طول کل کانال حدود ۱۵متر