2,692,300 تومان

گرمایش موضعى دور تا دور محصول (۳۶۰درجه)
مناسب براى فضاهاى با تهویه کافى
بدون نیاز به برق

بخارى کارگاهى گازى ۲۶۰ / ۴۶۰

2,692,300 تومان