2,692,300 تومان

گرمایش موضعى دور تا دور محصول ( ۳۶۰درجه)
مناسب براى فضاهاى با تهویه کافى
بدون نیاز به برق

بخارى کارگاهى گازى۴۶۱ نصب در داخل

2,692,300 تومان